Przedszkole w Lubaniu Żłobek - zasady RODO - Biały Miś

Przejdź do treści
Niepubliczne  Przedszkole  Biały Miś  w  Lubaniu
RODO
  
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Niepubliczne Przedszkole BIAŁY MIŚ, ul. Mickiewicza 1c, 59-800 Lubań, niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole BIAŁY MIŚ, ul. Mickiewicza 1c, 59-800 Lubań  tel. 690 888 288, 501 419 290
  adres email:
  bialymis@vip.onet.pl, reprezentowane przez Dariusz Niewiarowski

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Niepubliczne Przedszkole BIAŁY MIŚ przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h RODO w celu:
  1. rekrutacji dzieci do placówki,
  2. ewidencji dzieci,
  3. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  4. w celach sprawozdawczych,
  5. archiwalnym
 2. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są:
  1. upoważnieni pracownicy Niepublicznego Przedszkola BIAŁY MIŚ,
  2. podmioty współpracujące z Niepublicznym Przedszkolem BIAŁY MIŚ, na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji umowy o współpracy,
  3. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych

 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Przedszkole w Lubaniu
Żłobek w Lubaniu
Przedszkole Lubań Biały Miś
Żłobek Lubań Biały Miś
Wróć do spisu treści